Regulamin konkursu „Konkurs świąteczny AżPoMorze”

§1. Postanowienia Ogólne

Niniejszy regulamin określa zakres i warunki akcji konkursowej pn. „Konkurs świąteczny AżPoMorze”, zwany dalej Konkursem. Organizatorem Konkursu jest Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę jej uczestnika na warunki określone niniejszym regulaminem.

§2. Warunki Konkursu

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba która ma ukończone 18 lat oraz wykona zadanie konkursowe.
 2. Zadaniem konkursowym jest rozpoznanie na podstawie 4 wpisów Mikołaja wszystkich miejsc, które odwiedził oraz przesłanie ich wraz ze świątecznymi życzeniami dla Mikołaja zawierającymi nazwę regionu: Pomorze Zachodnie. Zadanie konkursowe może być przygotowane w każdej formie: pisanej, graficznej, wideo.
 3. Prace konkursowe należy przesyłać poprzez formularz pod adresem: http://bit.ly/1MeJ5hu do dnia 21 grudnia 2015 r do godz. 24:00.
 4. Zwycięzca zostanie ogłoszony 23 grudnia 2015 roku.
 5. Zwycięzcą Konkursu jest osoba, której praca zostanie najwyżej oceniona przez komisję konkursową powołaną przez organizatora Konkursu.
 6. Zwycięzca zostanie poinformowany pocztą elektroniczną o wynikach Konkursu.
 7. Najlepsze prace konkursowe zostaną opublikowane na blogu azpomorze.pl
 8. Nagrodami w Konkursie są:
 • 2-osobowy voucher na dwudniową przygodę kajakowo-rowerową przygotowana przez Natur Sport (2 x nocleg dla 2 osób, spływ kajakowy rzeką Cieszynką, z instruktorem oraz informacją krajoznawczą na trasie, rowerowa wycieczka z przewodnikiem (Drawieński Park Narodowy, umocnienia Wału Pomorskiego),  wieczorne ognisko, „polowanie” z aparatem.
 • Voucher dla 2 osób na dwie noce (dwa noclegi w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem) w Hotelu Dana**** w Szczecinie.
 • 3 nagrody pocieszenia w formie wydawnictw krajoznawczych Pomorza Zachodniego

Zwycięzca Konkursu będzie miał do wybory jedną w dwóch nagród głównych. Zdobywca drugiego miejsca dostanie nagrodę, która nie została wybrana.Terminy odbioru nagród do ustalenia z fundatorami. 

§3. Praca konkursowa

Praca konkursowa powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie
 2. Numer telefonu
 3. Adres poczty e-mail
 4. Nazwę miejscowości
 5. Listę miejsc, na które wskazał Mikołaj w swoich wpisach na bloga
 6. Załączone życzenia świąteczne w dowolnej formie 
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem „Konkursu Mikołajkowego Aż Po Morze” i akceptacji jego treści
 8. Jeden uczestnik może wykonać maksymalnie 1 pracę konkursową 

§4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na blogu azpomorze.pl
 2. „Konkurs świąteczny Aż Po Morze” nie łączy się z innymi konkursami przeprowadzanymi przez organizatora
 3. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.
 4. Spory, które mogłyby wyniknąć z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora Konkursu ani członkowie ich rodzin.
 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa. Wszelkie opracowania dokonywane na podstawie niniejszego regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny.